Czego potrzebujesz?

Zakres doradztwa podatkowego

 • Dokonywanie analiz skutków podatkowych transakcji dokonywanych przez podmioty gospodarcze
 • Wypracowywanie koncepcji w zakresie optymalizacji konsekwencji podatkowych przy zawieraniu transakcji handlowych i kapitałowych
 • Sporządzanie opinii w celu wyjaśnienia budzących wątpliwości przepisów podatkowych
 • Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi i celnymi
 • Przygotowywanie skarg i odwołań do organów wyższej instancji
 • Sporządzanie skarg do Wojewódzkich Sądów Administracyjnych i skarg kasacyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz reprezentacja przed tymi sądami

Zakres doradztwa prawnego

 • Obsługa korporacyjna przedsiębiorstw
  • Zakładanie spółek, holdingów, oddziałów i przedstawicielstw zagranicznych przedsiębiorstw
  • Przygotowywanie projektów zmian umów i statutów spółek
  • Przygotowywanie projektów uchwał oraz wniosków do KRS
  • Pomoc w przeprowadzaniu zgromadzeń wspólników lub akcjonariuszy oraz zmian w składach organów spółek
  • Obsługa przy finansowaniu przedsiębiorstw poprzez: podwyższenie kapitału zakładowego, dopłaty, pożyczki
  • Przeprowadzanie obniżenia kapitału zakładowego, umorzenia udziałów
  • Udział w negocjacjach warunków kontraktów
 • Fuzje, przekształcenia, przejęcia, spółek
  • Doradztwo w zakresie procedur fuzji, przejęć i przekształceń
  • Przygotowanie „due diligence” (także przedprywatyzacyjnych)
  • Uczestnictwo w negocjacjach
  • Doradztwo w zakresie innych aspektów transakcji, w tym spraw pracowniczych
 • Działalności gospodarcza
  • Przygotowywanie oraz weryfikacja umów handlowych
  • Bieżące doradztwo prawne, świadczone także w siedzibie klienta
 • Sprawy pracownicze
  • Przygotowywanie i weryfikacja umów o pracę, kontraktów menedżerskich, umów o zakazie konkurencji i innych związanych ze stosunkiem pracy (np. regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania)
  • Doradztwo w zakresie zatrudniania na postawie umów cywilnoprawnych, a także zatrudniania cudzoziemców
  • Opracowywanie dokumentacji związanej ze zmianą lub rozwiązaniem stosunku pracy
  • Pomoc prawna w sprawach związanych z naruszeniem przez pracowników tajemnicy przedsiębiorstwa
  • Sporządzanie opinii prawnych w zakresie przejmowania pracowników przez innego pracodawcę oraz innych zagadnień związanych z połączeniem, podziałem i zbyciem przedsiębiorstwa pracodawcy lub jego zorganizowanej części
  • Doradztwo w zakresie: czasu pracy, urlopów macierzyńskich, wychowawczych i okolicznościowych oraz prawa ubezpieczeń społecznych
 • Zamówienia publiczne
  • Opracowywanie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
  • Doradztwo w zakresie procedur przetargowych
  • Kompleksowa obsługa zamawiających i wykonawców na każdym etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego
  • Opracowywanie oraz dokonywanie oceny formalno- prawnej oraz merytorycznej dokumentacji przetargowej
  • Opiniowanie zasadności, a także opracowywanie i dokonywanie oceny formalno – prawnej oraz merytorycznej protestów, odwołań i skarg
  • Badanie i ocena zgodności ofert złożonych przez wykonawców
  • Sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu zamówień publicznych
 • Prawo autorskie i prawa pokrewne
  • Ocena materiałów z punktu widzenia prawa autorskiego, w tym naruszeń autorskich praw osobistych i majątkowych,
  • Dokonywanie oceny naruszeń praw w Internecie
  • Opracowywanie regulaminów korzystania z praw własności intelektualnej
  • Ochrona i korzystanie z baz danych
  • Przygotowywanie umów dla twórców, artystów chroniących ich prawa do utworu
 • Postępowania przed urzędami i sądem
  • Przygotowywanie pozwów, odwołań ora wszelkich innych dokumentów związanych z postępowaniem sądowym